Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości:
1. Duplikat świadectwa – 26,00 zł
2. Duplikat legitymacji – 9,00 zł

Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:
Zespół Szkół w Przykonie
ul. Szkolna 4A
62-731 Przykona
Numer rachunku bankowego: 
60 1090 1229 0000 0001 5619 5390

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły.
Do podania należy dołączyć:
1) dowód wpłaty
2) aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
3) zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzenie przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939 z dnia 18.05.2018 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z dn. 30.05.2018 ze zmianami).