Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Zespół Szkół w Przykonie, ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona.

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,

z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Marcin Boruciński.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podane Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych, w szczególności:

1. prowadzenia rekrutacji dzieci - zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego m.in. z ustawy Prawo oświatowe;

2. wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z ustawą Prawo oświatowe;

3. realizacji działań promocyjnych szkoły – zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażonej zgody;

4. zawarcia i realizacji umów z kontrahentami – zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b RODO

Informacje o odbiorcach danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych umów.

Czas przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane będą przechowywane w terminach określonych przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, tj. do punktu nr:

1. w przypadku wyboru innej szkoły przez 1 rok od zakończenia procesu rekrutacji;

2. do czasu zakończenia edukacji w placówce, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

3. do czasu cofnięcia zgody;

4. przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z jej realizacją – okres przedawnienia.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) przeniesienia swoich danych;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami jest obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne i nie wywołuje ujemnych skutków w przypadku ich niepodania, lecz może być pomocne do realizacji celów głównych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie umowy.